...a opäť odvody z dohôd od 1.1. 2013

17.08.2012, 17:47, Marta Weberová

ZMENY PRI PRÁCACH NA DOHODU od 1. 1. 2013

Zachovajú sa všetky tri formy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

- dohody o vykonaní práce (DVP)
- dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ)
- dohody o pracovnej činnosti (DPČ)

 


Zmena v dohodách o brigádnickej práci študentov

Od 1.1.2013 bude môcť zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) s fyzickou osobou, ktorá má štatút:

 

* žiaka strednej školy

* študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku života.

Prácu na základe DoBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku života.

Zamestnanec bude môcť vykonávať prácu na základe DoBPŠ uzatvorenej pred 1. januárom 2013, pri ktorej nie sú splnené novo ustanovené podmienky, najdlhšie do 31. januára 2013.

Bude sa to týkať napríklad študentov v externej forme štúdia alebo študentov vo veku 26 rokov a viac. Takéto dohody "zo zákona" skončia najneskôr 31. januára 2013.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.

Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa (rovnako ako do 31.12.2012) bude posudzovať za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.


Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na dohodu

Pri práci na dohodu (všetky typy dohôd) zamestnanec už bude povinne dôchodkovo poistený. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

 

Predčasný dôchodca = akákoľvek práca = žiadna výplata predčasného dôchodku


Podľa prechodného ustanovenia poistencovi, ktorý:

- bude pracovať na dohodu aj po 1. marci 2013,
- a ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. decembra 2012
- a ktorý nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2013,

zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2013.

Poberatelia predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 31.12.2012 nebudú môcť od 1. marca 2013 pracovať na žiadnu dohodu. Buď musia ukončiť prácu na dohodu alebo im zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

 

Novovzniknutí predčasní dôchodcovia, teda s priznanými predčasnými dôchodkami od 1.1.2013 nebudú môcť pracovať vôbec, ak si budú chcieť zachopvať výplatu predčasného dôchodku.

Odvody z príjmu za prácu na dohodu po novom

 

Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia. Znamená to, že budú platiť odvody rovnako, ako zamestnanci v pracovnom pomere.

 

Toto ustanovenie sa v takejto plnej miere nevzťahuje:

 

- študentov

- poberateľov starobných dôchodkov

- poberateľov invalidných dôchodko

- poberateľov invalidných výsluhových dôchodkov

- poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Táto skupina bude považovaná za zamestancov - ale len na účely dôchodkového poistenia.

Znamená to, že okrem doterajšieho úrazového a garančného poistenia budú spolu so zamestnávateľom platiť aj poistné na starobné poistenie (a starobné dôchodkové sporenie), invalidné poistenie (pozor výnimku pozrite ďalej) a do rezervného fondu. Nebude sa ich týkať nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie.

Výnimku z kompletných odvodov budú tvoriť aj:

 

* žiaci strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku života, za podmienky, že mesačný príjem z dohody u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66 EUR.

Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013 zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.

 

V tomto prípade budú odvody (do 18 rokov do 66 EUR):

 

Názov poistenia                                    Zamestnanec                Zamestnávateľ              Max. VZ

NP (nemocenské poistenie)                    neplatí                          neplatí

SP (starobné poistenie)                         neplatí                          neplatí

IP (invalidné poistenie)                          neplatí                          neplatí

GP (garančné poistenie)                        neplatí                          0,25%                          3 930 EUR

ÚP (úrazové poistenie)                          neplatí                          0,80%                          neobmedzene

PvN (poistenie v nezamestnanosti)         neplatí                          neplatí

RFS (rezervný fond solidarity)                neplatí                          neplatí

ZP (zdravotné poistenie)                        neplatí                          neplatí

Spolu                                                   0,00%                          1,05%Príjmy z ostatných DoBPŠ
 (teda okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov a pri príjme max. 66 EUR mesačne):

 

Názov poistenia                                    Zamestnanec                Zamestnávateľ              Max. VZ

NP                                                       neplatí                          neplatí

SP                                                       4%                               14%                             3 930 EUR

IP                                                        3%                               3%                               3 930 EUR

GP                                                       neplatí                          0,25%                          3 930 EUR

ÚP                                                       neplatí                          0,80%                          neobmedzene

PvN                                                     neplatí                          neplatí

RFS                                                     neplatí                          4,75%                          3 930 EUR

ZP                                                       neplatí                          neplatí

Spolu                                                   7%                               22,80%

 Príjmy poberateľov starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek

pri príjmoch z – DVP alebo DPČ:

 

Názov poistenia                                    Zamestnanec                Zamestnávateľ              Max. VZ

NP                                                       neplatí                          neplatí

SP                                                       4%                               14%                             3 930 EUR

IP                                                        neplatí                          neplatí                         

GP                                                       neplatí                          0,25%                          3 930 EUR

ÚP                                                       neplatí                          0,80%                          neobmedzene

PvN                                                     neplatí                          neplatí

RFS                                                     neplatí                          4,75%                          3 930 EUR

ZP                                                       neplatí                          neplatí

Spolu                                                   4%                               19,80%

 

 

 

Príjmy poberateľov invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku pri príjmoch z – DVP a DPČ:

Názov poistenia                                    Zamestnanec                Zamestnávateľ              Max. VZ

NP                                                       neplatí                          neplatí

SP                                                       4%                               14%                             3 930 EUR

IP                                                        3%                               3%                               3 930

GP                                                       neplatí                          0,25%                          3 930 EUR

ÚP                                                       neplatí                          0,80%                          neobmedzene

PvN                                                     neplatí                          neplatí

RFS                                                     neplatí                          4,75%                          3 930 EUR

ZP                                                       neplatí                          neplatí

Spolu                                                   7%                               22,80%

 

Príjmy ostatných dohodárov s pravidelným príjmom:

Názov poistenia                                    Zamestnanec                Zamestnávateľ              Max. VZ

NP                                                        1,4%                            1,4%                            3 930 EUR

SP                                                       4%                               14%                             3 930 EUR

IP                                                        3%                               3%                               3 930

GP                                                       neplatí                          0,25%                          3 930 EUR

ÚP                                                       neplatí                          0,80%                          neobmedzene

PvN                                                     1%                               1%                               3 930 EUR

RFS                                                     neplatí                          4,75%                          3 930 EUR

ZP                                                       4%í                              10%                                 3 930

Spolu                                                   13,4%                         35,20%

 

Príjmy ostatných dohodárov s nepravidelným príjmom:

 
« Späť


Diskusia: "...a opäť odvody z dohôd od 1.1. 2013"
Dátum: Meno: Komentár:
11.09.2012, 18:40 Dusan Zamena
11.09.2012, 20:28 Marta Weberová
25.09.2012, 14:35 Paulína študent a dohoda o vykonaní práce
25.09.2012, 16:08 Marta Weberová Re: študent a dohoda o vykonaní práce
29.09.2012, 09:08 Olga Pauer Spôsob výpočtu odvodu na starobné poistenie u dôchodcu
29.09.2012, 18:19 Marta Weberová Re: Spôsob výpočtu odvodu na starobné poistenie u dôchodcu
02.10.2012, 07:00 Ivan Berta Poberam starobný dôchodok,chcem pracovať na Dohodu o vykonaní prác
03.10.2012, 09:41 Marta Weberová Re: Poberam starobný dôchodok,chcem pracovať na Dohodu o vykonaní prác
07.10.2012, 17:42 Milko Gallo Dôchodkové poistenie
07.10.2012, 19:31 Marta Weberová Re: Dôchodkové poistenie
08.10.2012, 13:32 Milko Gallo Dohoda o vykonaní práce
08.10.2012, 15:26 Michal DVP
08.10.2012, 19:13 Marta Weberová Re: DVP
08.10.2012, 19:20 Marta Weberová Re: Dohoda o vykonaní práce
09.10.2012, 15:34 Michal
09.10.2012, 16:43 Marta Weberová Re:
10.10.2012, 09:24 Re: Re:
10.10.2012, 12:48 František Zdravotné poistenie pri DVP
10.10.2012, 14:24 Marta Weberová Re: Zdravotné poistenie pri DVP
15.10.2012, 15:54 Attila Derzsi
15.10.2012, 22:52 Marta Weberová Re:
19.10.2012, 22:50 Re: Dohoda o vykonaní práce
20.10.2012, 19:30 Marta Weberová Re: Re: Dohoda o vykonaní práce
22.10.2012, 15:29 Alexander Minimálna mzda
22.10.2012, 19:40 Marta Weberová Re: Minimálna mzda
25.10.2012, 09:36 Jana Florianová výsluhový dôchodca
26.10.2012, 11:40 Jaroslav K. Poistenec štátu
26.10.2012, 20:04 Re: Poistenec štátu
27.10.2012, 08:15 maria nepravidelny prijem
29.10.2012, 20:09 Luba praca v cudzine
09.11.2012, 17:35 Lívia Denny student, nad 26 rokov
07.04.2013, 17:48 Petra odvody z ODMENY
23.04.2013, 23:28 Andrea evidovana na up a dohoda s pravidelnym prijmom
24.04.2013, 18:12 NOVA Intereal_MW Re: evidovana na up a dohoda s pravidelnym prijmom
04.06.2013, 12:17 Ivan Kolarik dohodar - starobny dochodca
04.06.2013, 12:34 Marta Weberová Re: dohodar - starobny dochodca
07.06.2013, 09:17 Kánová Viktória Dohodár- evidencia pracovného času
07.06.2013, 10:38 Re: Dohodár- evidencia pracovného času
24.07.2013, 12:12 Jana Šipoš Evidencia dochadzky
24.07.2013, 12:56 Marta Weberová Re: Evidencia dochadzky
10.11.2013, 14:50 Re: Dohoda o vykonaní práce
10.11.2013, 19:37 NOVA Intereal_MW Re: Re: Dohoda o vykonaní práce
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre